Tortula cuneifolia (Dicks.) Turner

Сем. Pottiaceae - Потиеви

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2].

Морфология и биология. Многогодишен връхноплоден листнат мъх. Образува възглавничковидни зелени чимчета или растящ поединично. Стъблата прости, 0,5–1 cm високи. Листата тънки, във влажно състояние слабо разперени, широко лопатовидни, лъжичковидно вдлъбнати, рязко стеснени в заострено връхче, ръбът плосък, жилката завършваща под върха или късо шиловидно източена. Спороносната кутийка цилиндрична, перистомните зъбци свободни почти до основата, червени. Едно- или двудомен, често спороноси.

Местообитания и популации. Среща се върху почва, стари зидове, стени на изкопи, скални пукнатини. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Беласица (над гр. Петрич), Тракийска низина (край Пловдив).

Общо разпространение. Балкански полуостров (България, Гърция, Крит, Хърватска, Черна гора), Западна, Централна и Южна Европа, Канарски о-ви, Алжир, Мароко, Тунис, Сирия, Палестина. Субокеанско-субмедитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен отрицателно действащ фактор е нарушаването на местообитанията при извършване на изкопни дейности, разораване и др. Видът е чувствителен към атмосферно замърсяване. Малкият брой находища го прави уязвим от случайни събития.

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Петров, 1962а; Velenovský, 1902.

Автор Райна Начева


Tortula cuneifolia (карта на разпространението)

Tortula cuneifolia (илюстрация)