Tortula canescens Mont.

Сем. Pottiaceae– Потиеви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен връхноплоден листнат мъх. Чимчетата плоски, рехави, жълто-зелени, сухи със сиво-бял оттенък, 1–5 mm високи. Стъблото в основата с ризоиди. Листата продълговато обратно яйцевидни до лопатовидни, с широк заоблен или леко вдлъбнат в средата връх, почти до върха със слабо завити краища. Жилката излиза от върха, образувайки гладък жълтеникав или безцветен осил. Спороносната кутийка изправена, тясно цилиндрична, кафява. Еднодомен.

Местообитания и популации. Среща се върху огрявани скали и каменисти почви в предпланински райони и морското крайбрежие, образувайки туфички.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. – Златни пясъци), Струмска долина (Ю. – Кресненско дефиле, в съобщество на дървовидна хвойна –Juniperus excelsa), Тракийска низина (Пловдивско).

Общо разпространение. Балкански полуостров (Босна и Херцеговина, България, Гърция, Сърбия, Хърватска, Черна гора), Централна и Южна Европа, Канарски о-ви, Алжир, Кавказ. Субокеанско-медитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Инфраструктурно развитие, туризъм, атмосферно замърсяване.

Предприети мерки за защита. Вероятно находището попада в територията на природен парк „Златни пясъци“, но в литературата не е посочено точно мястото на сбора. Находищата са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите.

Литература: Стефанов, Петров, 1962.

Автор Анна Ганева


Tortula canescens (карта на разпространението)

Tortula canescens (илюстрация)