Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske

Сем. Campyliaceae– Кампилиеви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен страничноплоден листнат мъх. Чимчетата жълто-зелени до златистокафяви, лъскави. Стъблата 5–8(15) cm дълги, неправилно пересто разклонени, със заострен връх, гъсто покрити с кафяви ризоиди. Листата ланцетно триъгълни, надлъжно надиплени, целокрайни, заострени към върха. Жилката единична, завършваща под върха на листа, на гръбната страна в основата често с ризоиди. Спороносната кутийка на дълга дръжка, овално цилиндрична, дъговидно извита.

Местообитания и популации. Среща се в сфагнови торфища, образувайки чимове сред торфените мъхове или сред разредена тревна растителност.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша – под Резньовете, резерват „Торфено бранище“), Средна гора (изворите на Чумина река).

Общо разпространение. Европа (на Балканския полуостров в Босна и Херцеговина, България, Сърбия, Черна гора), Кавказ, Северна и Централна Азия, Северна Америка. Бореален вид.

Отрицателно действащи фактори. Атмосферно замърсяване, замърсяване на водите, глобално затопляне и засушаване, дрениране, еутрофикация, водохващане.

Предприети мерки за защита. Две от находищата са в природен парк „Витоша“ – в резерватите „Бистришко бранище“ и „Торфено бранище“. Всички находища са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите.

Литература: Стефанов, Петров, 1962; Петров, 1975; Podpéra, 1911.

Автор Анна Ганева


Tomentypnum nitens (карта на разпространението)

Tomentypnum nitens (илюстрация)