Tolypella intricata (Roth)Leonh.

Tolypella intricata (trentep.) Leonh. ad f. microcephala W. Mig.

Отдел Streptophyta, Сем. Nitellaceae – Нителови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(i,ii,iii); C1].

Морфология и биология. Талусът висок 10–25 сm, с почти еднакви на дължина междувъзлия, винаги слабо инкрустиран с варовик. „Листата“ разклонени, стерилните с 1–2, фертилните с 2–3(4) възела. Прешлените рехави или сбити, с два типа листа – 6–7 с нормална дължина и различен брой къси допълнителни „листа“. Еднодомни водорасли. Половите органи видими с просто око, в групи от 1–9 оогония и 1 антеридий.

Местообитания и популации. Застояли чисти води.

Разпространение в България. Родопи (Зап. – ограничено само в района на Беглика).

Общо разпространение. Европа, Австралия и Нова Зеландия.

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване на местообитанията поради засилената стопанска дейност и пряко събиране от туристи и почиващи.

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Oграничаване на стопанската дейност в района на Беглика. Природозащитно възпитание на населението.

Литература: петков, 1913; Воденичаров, 1963; Воденичаров и др., 1971; Tемнискова и др., 2005; Petkoff, 1914; Blazencic et al., 2006; Temniskova & Kirjakov, 2006.

Автори Добрина Темнискова, Майя Стойнева


Tolypella intricata (карта на разпространението)

Tolypella intricata (илюстрация)