Българска тимелея

Thymelaea bulgarica Cheshm.

Сем. Thymelaeaceae – Тимелeеви

Природозащитен статут. Застрашен [EN D]. Български ендемит.

Морфология и биология. Едногодишно тревисто растение. Стъблото високо 8–35 cm, тънко, нежно, неразклонено или слаборазклонено. Листата последователни, приседнали, линейни, дълги 8–12 mm. Цветовете двуполови и еднополови, зеленикавожълти, разположени в пазвите на горните листа. Прицветниците яйцевидни или ланцетни, дълги 2–5 mm. Цв. VII–VIII, пл. VIII–IX. Размножава се със семена, но семенната продуктивност е силно зависима от климатичните условия.

Местообитания и популации. Обитава разредени субмедитерански храсталаци отCarpinus orientalis с участие наFraxinus ornus, Cotinus coggygria ,Syringa vulgaris и тревна покривка главно от степни и ароматни видове. Почвите са канелено-горски, сухи, каменисти, отцедливи и силно ерозирани с варовита скална основа. Популациите са с численост 25–100 индивида, разпръснати върху площ от няколко m2.

Разпространение в България. Стара планина (Изт. – природен парк „Сините камъни“), Знеполски район, Славянка, Пирин; при 900–1500 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Засушаване на климата, пороища и ерозия на почвата; утъпкване от туристи. Малка численост и площ на популациите, разногодишни флуктуации в семепродуктивността и числеността на популациите в резултат на годишните климатични условия.

Предприети мерки за защита. Част от популациите са в защитени територии (природен парк „Сините камъни“, национален парк „Пирин“) и задачите по опазването им са заложени в плановете за управление на тези територии. Част от находищата на вида попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие. Строго спазване на предвидените мерки за защита на вида в съответните Планове за управление. Коригиране на туристическите маршрути в находищата.

Литература: Стоева, 2004; Cheshmedziev, 1997.

Автор Милка Стоева


Българска тимелея (карта на разпространението)

Българска тимелея (илюстрация)