Thorea hispida (Thore) Desv.

Thorea ramosissima Bory.

Отдел Rhodophyta, Сем. Thoreaceae–Торееви

Природозащитен статут. Критичнозастрашен [CR B1ab(i,ii,iii); C1].

Морфология и биология. Талусът нишковиден, обилно разклонен, с дължина 10–15, рядко до 100 сm, тъмночервен до виолетов, понякога почти черно-зелен, централната част обхваната от безцветна слизеста обвивка. Безполовото размножаване с моноспорангии, разположени единично или на групи по върховете на късите разклонения, видими само под микроскоп.  

Местообитания и популации. Епилит, предимно в чисти течащи води: реки, потоци, ручеи и извори.

Разпространение в България. Струмска долина (с. Невестино), Родопи (Зап. – гр. Белово), Странджа (Бродилово).

Общо разпространение. Централна и Южна Европа.

Отрицателно действащи фактори. Унищожаване на местообитанията чрез каптиране на изворите, антропогенно замърсяване и коригиране на реките и пряко събиране от риболовци, туристи и летуващи.

Предприети мерки за защита. Включен в „Списък на редки и застрашени видове водорасли“. Направено предложение до МОСВ за обявяване на вида за защитен.

Необходими мерки за защита. Намаляване на антропогенното замърсяване на реките. Природозащитно възпитание на населението.

Литература: петков, 1904, 1908/1909, 1929а, б, 1942, 1950; Воденичаров и др., 1986, 1993; Драганов, Стойнева, 1994; Темнискова и др., 2005; Temniskova & Kirjakov, 2006.

Автори Майя Стойнева, Добрина Темнискова, Пламен Иванов


Thorea hispida (карта на разпространението)

Thorea hispida (илюстрация)