Tayloria splachnoides (Schwägr.) Hook.

Сем. Splachnaceae– Сплахнови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)]. Видът е включен в Червената книга на мъховете на Европа с категория „застрашен“.

Морфология и биология. Многогодишен връхноплоден листнат мъх. Чимчетата рехави, жълто-зелени, 5–25 mm високи, в основата с виолетови или тъмночервени ризоиди. Листата сухи слабо накъдрени, влажни изправени, 2–5 mm дълги, малко по-големи към върха на стъблото, с яйцевидна или овална форма. Жилката кафеникава, завършва под листния връх. Спороносната кутийка изправена, цилиндрична, бледокафява, издигната на 10–30 mm висока дръжка. Еднодомен или двудомен.

Местообитания и популации. Среща се във влажни сенчести гори върху хумус или дървесен опад.

Разпространение в България. Рила (над туристически комплекс „Боровец“, в смърчова гора).

Общо разпространение. Европа (Северна и Централна, на Балканския полуостров само в България), Северна Америка. Субарктичен-субалпийски вид.

Отрицателно действащи фактори. Нарастващият туризъм и инфраструктурното развитие в района на „Боровец“.

Предприети мерки за защита. Находището е в границите на национален парк „Рила“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите. Обявяване на вида за защитен.

Литература: Ganeva & Düll, 1999.

Автор Анна Ганева


Tayloria splachnoides (карта на разпространението)

Tayloria splachnoides (илюстрация)