Syntrichia pagorum (Milde) Amann

Syntrichia laevipila Brid.3 var.propagulifera Lindb.

Сем. Pottiaceae– Потиеви

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен връхноплоден листнат мъх. Чимчетата до 0,5 cm високи, плоски, рехави, сиво-зелени или тъмнозелени. Листата плътни, твърди, 1.3–1.8 mm дълги, продълговато обратнояйцевидни, със зъкръглен връх, понякога вдлъбнат в средата. Жилката силно развита, излиза от върха на листа под формата на дълъг осил. Спороносната кутийка цилиндрична, изправена, върху висока дръжка. Вегетативното размножаване е чрез елиптични или ланцетни многослойни, гъстобрадавичести листовидни развъдки. Еднодомен, по-рядко двудомен.

Местообитания и популации. Среща се върху стъблата на източен чинар (Platanus orientalis) и дървовидна хвойна (Juniperus excelsa), образувайки малки чимчета с площ от няколко квадратни сантиметра.

Разпространение в България. Струмска долина (Ю. – Кресненско дефиле, резерват „Тисата“).

Общо разпространение. Европа (на Балканския полуостров в България, Гърция, Черна гора), Кавказ (Грузия), Северна Америка. Субмедитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Атмосферното замърсяване и засушаването са отрицателно действащи фактори.

Предприети мерки за защита. Находището се намира в резерват „Тисата“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите. Обявяване на вида за защитен.

Литература: Ganeva, 1992.

Автор Анна Ганева


Syntrichia pagorum (карта на разпространението)

Syntrichia pagorum (илюстрация)