Разнолистна суеда

Suaeda heterophylla (Kar. & Kir.) Bunge

Сем. Chenopodiaceae –Лободови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii,iii); C2a(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Едногодишно тревисто растение. Стъбло високо 10–80 cm, разклонено от основата. Листата последователни, дълги 1–3 cm, полуцилиндрични, зелени със сивкав или жълтеникав оттенък, месести, сочни. Цветовете двуполови и женски, с 5-делен синьо-зелен или червен околоцветник, на гърба с криловидни израстъци. Събрани са в малки групички, приседнали по разклоненията на стъблото. Плодът ципест, семето лещовидно. Цв. VII–IX, пл. VIII–X. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава засолени пясъци и глинести места край морето и по дигите на солниците. Популациите са малочислени, с 6–27 индивида и площ 40–70 m2.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – по дигата при Атанасовското езеро, Поморийско езеро).

Общо разпространение. България, Югоизточна Русия, Кавказ, Западен Казахстан, Средна Азия, Японо-Китайската област.

Отрицателно действащи фактори. Ограничено разпространение у нас, малка численост, площ и плътност на популациите; разногодишни флуктуации в броя и семепродуктивността на растенията. Увреждане и унищожаване на растенията при добив на сол в Поморие и от големия туристически поток, привличан от орнитофауната на Атанасовското езеро и от Музея на солта в Поморие. Замърсяване на почвата и въздуха от Нефтохимическия комбинат в Бургас.

Взети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Едно от находищата е на територията на поддържан резерват „Атанасовско езеро“. Находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на популациите и хабитатите, строг контрол за спазване на изискванията на Закона за биологичното разнообразие. Интродуциране на вида в сходни с естествените хабитата места, но ненатоварени със стопанска и туристическа дейност.

Литература: Йорданов, Кузманов, 1966; Симеоновски, 1984.

Автор Милка Стоева


Разнолистна суеда (карта на разпространението)

Разнолистна суеда (илюстрация)