Листообхващащ стрептопус

Streptopus amplexifolius (L.) DC.

Сем. Liliaceae – Кремови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с късо подземно коренище. Стъблата прости или в горната си част разклонени, високи до 50–100 cm. Листа последователни, яйцевидни или продълговатояйцевидни, стъблообхващащи, дълги до 10–15 cm. Цветовете единични в пазвите на листата, с дълги до 5 cm съчленени дръжки. Околоцветникът звънчевиден, 6-делен, околоцветните листчета ланцетни, дълги до 1 cm, извити назад. Плодът червена многосеменна ягода. Цв. VI–VI, пл. VII–VIII. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Влажни сенчести места в смърчови гори и засенчени каменливи места. Популациите са малочислени.

Разпространение в България. Стара планина (Зап. – вр. Три чуки, непотвърдено от 1891 г.), Витоша, Рила; на 1200–2000 m н. в.

Общо разпространение. Средна Европа, Пиренейския, Апенинския и Балканския полуостров, о. Корсика, Източен Сибир, Далечния изток, Китай, Япония, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Горскостопанските мероприятия, замърсяването на местообитанията в резултат на туризма.

Предприети мерки за защита. Част от популациите са включени в защитени територии (национален парк „Рила“, природните паркове „Рилски манастир“ и „Витоша“) и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Включване на вида в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие; поддържане и опазване на местообитанията и находищата на вида; осъществяване на мониторинг на състоянието на популациите.

Литература: Ковачев, 1961; Попова, 1984; Velenovský, 1891.

Автори Борис Асьов, Цветомир М. Денчев


Стъблообхващащ стрептопус (карта на разпространението)

Стъблообхващащ стрептопус (илюстрация)