Алоевиден стратиотес

Stratiotes aloides L.

Сем. Hydrocharitaceae – Воднянкови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR A1c; B2ab(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишни тревисти двуполови растения, потопени във водата, но плаващи на повърхността по време на цъфтеж. Стъблата къси, със столони. Листата приосновни, линейноланцетни, изтъняващи към върха, трионовидно назъбени, дълги 50 cm, широки 2 cm. Цветовете бели, венчелистчетата 15–25 mm дълги. Цв. VІІ–VІІІ, пл. VІІІ–ІХ. Опрашва се от насекоми над водната повърхност. Размножава се със семена, разпространявани от вятъра и вегетативно.

Местообитания и популации. Видът образува почти чисти обраствания на малки площи в заблатени места със застояли и бавно течащи води, малки водоеми (разливи) и блата в низините и равнините.

Разпространение в България. Североизточна България, Дунавска равнина; от 0 до около 300 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров, Предкавказие, Западен Сибир.

Отрицателно действащи фактори. Пресушаване на заблатени територии за стопански и други нужди.

Предприети мерки за защита. Защитен вид, местообитанията на който се нуждаят от приоритетна защита съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находището в ез. Сребърна попада в поддържан резерват „Сребърна“. Част от находищата са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Необходимо е опазването както на вида, така и на неговия хабитат, който също е уязвим. Препоръчителни мерки са разработване на План за действие за вида и местообитанието. Детайлно проучване на хорологията на вида, числеността и площта на неговите популации, на биологията и екологията на вида. Провеждане на дългосрочен мониторинг на вида и неговите местообитания; събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово. При необходимост – обявяване на допълнителна защитена територия за опазването на вида и местообитанията му.

Литература: Йорданов, 1963; Кочев, 1984; Dandy, 1980.

Автор Десислава Димитрова


Алоевиден стратиотес (карта на разпространението)

Алоевиден стратиотес (илюстрация)