Върболистен тъжник

Spiraea salicifolia L.

Сем. Rosaceae – Розоцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Храст. Стъблата високи 1,5–2 m. Клоните гладки, жълто-кафяви или жълто-сиви. Листата елиптичнопродълговати, дълги 4–8 cm, широки 1–2 cm, ръбът напилен. Съцветията дълги 4–12 cm, връхни, овалноцилиндрични, гъсти. Цветовете розови. Плодът мехунка. Семената дълги 2 mm, вретеновидни. Цв. VI–VII, пл. VII–VIII. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Среща се по песъчливи, влажни и на места мочурливи почви, край бреговете на Доспатска река. Представен с една популация, която заема площ под 1 km2 и около 500–800 възрастни индивида.

Разпространение в България. Родопи (Зап. – край Доспатска река, при с. Сърница, Доспатско); 1200 m н. в.

Общо разпространение. Централна и Източна Европа, Азия (Западен Сибир, Усурийска област, о. Сахалин, Монголия), Северозападна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Заплаха за съществуването на вида са селищното развитие, туризмът, промените в режима на ползване на не селскостопански земи, засушаването и ограниченото разпространение.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находището е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Необходимо е допълнително проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида и на заплахите за съществуването му. Поддържане и опазване на хабитата и заеманата територия.

Литература: Китанов, 1936; Маркова, 1973.

Автор Десислава Сопотлиева


Върболистен тъжник (карта на разпространението)

Върболистен тъжник (илюстрация)