Изменчива мъдрица

Sisymbrium polymorphum (Murray) Roth.

Сем. Brassicaceae – Кръстоцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Едногодишно до многогодишно тревисто растение с високи 20–100 cm стъбла. Листата слабомесести, обикновено голи, перестонаделени, с тясноланцетни до линейни дялове. Съцветието гроздовидно, най-често разклонено; цветовете на дълги дръжки, венчелистчетата бледожълти, в основата стеснени в дълъг нокът. Плодът гола, линейна шушулка; капачетата с 3 жилки. Семената многобройни, червеникавокафяви. Цв. V–VI, пл. VI–VII. Опрашва се от насекоми и самоопрашващо се. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте по тревисти места из синури, покрай храсталаци и смесени широколистни гори върху черноземи или каменлива варовита почва.

Разпространение в България. Североизточна България (гората „Канагьол“, Силистренско, с. Росица, Добричко); до около 400 m н. в.

Общо разпространение. Централна и Източна Европа (България, Полша, Румъния, Унгария), Кавказ, Централна Азия, Източен Сибир.

Отрицателно действащи фактори. Засиленото антропогенно въздействие в районите  на разпространение, интeнзивното земеделие с промени в границите на обработваемите земи, развитието на животновъдство и съпътстващите го паша и коситба са съществени предпоставки за нарушения на естествените условията в местообитанията и намаляване на площта на популациите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на популациите и ограничаване на стопанската дейност в района на находищата.

Забележка.S. polymorphum е степно-арктичен вид, чийто находища в Североизточна България са на южната граница на неговото разпространение на Балканския полуостров

Литература: Стоянов и др., 1955; Андреев, 1984; Анчев, 2001; Ball, 1993; Ancev, 2007.

Автори Валентина Горанова, Минчо Анчев


Изменчива мъдрица (карта на разпространението)

Изменчива мъдрица (илюстрация)