Зеленикаво плюскавиче

Silene chlorantha (Willd.) Ehrh.

Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii)].

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблото обикновено единично, рядко няколко, до 75 cm високо, изправено, голо, в горните междувъзлия с лепливи пръстени. Листата срещуположни, голи, приосновните обратноланцетнолопатовидни, стъбловите линейни, дълги до 4 cm и до 0,5 cm широки. Съцветието ботрично с 7–12 двойки цветове по централната ос. Чашката 5-делна, около 10 mm дълга, ципеста, гола, тръбестоцилиндрична, с неясни жилки. Венчелистчетата жълто-зелени, около 1,5 cm дълги, дълбокодвуделни. Плодът тясноелиптично-цилиндрична кутийка. Цв. VI–IX, пл. VI–X. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава тревни и храсталачни съобщества. Въпреки неколкократното издирване на вида в Лозенска планина, сегашното състояние на популациите не е известно.

Разпространение в България. Средна гора (Зап. – Лозенска планина, непотвърдено от 1953 г.), Тракийска низина (с. Поповица, непотвърдено от 1914 г.); до около 700 m н. в.

Общо разпространение. Централна и Източна Европа, Балкански полуостров, Югозападна Азия, Сибир.

Отрицателно действащи фактори. Слабо проучени, вероятно ограниченото разпространение и загубата на местообитанията на вида.

Предприети мерки за защита. Няма.

Необходими мерки за защита. Проучвания за установяване на състоянието на популацията на вида в някое от известните находища.

Литература: Ганчев, 1956; Йорданов, Панов, 1966; Петрова, 1984.

Автори Борис Асьов, Цветомир М. Денчев


Зеленикаво плюскавиче (карта на разпространението)

Зеленикаво плюскавиче (илюстрация)