Калиакренско плюскавиче

Silene caliacrae D. Jord. & P. Pan.

Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii)+2ab(ii)]. ЗБР. Български ендемит.

Морфология и биология. Дву- до многогодишно тревисто растение. Стъблата едно или няколко, изправени, високи 25–55 cm. Листата срещуположни, яйцевидноланцетни, целокрайни, както и стъблата, голи, покрити с восъчен налеп. Съцветията връхни дихазии, дълги 15–20 cm. Цветовете двуполови, чашката  елипсовидна, в основата заоблена, венчето бяло, пластинката 4–5 mm. Плодът яйцевидноконична кутийка. Цв. V–VІ, пл. VІІІ–ІХ. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Варовити скали по морския бряг или в непосредствена близост до него, почти винаги в скални пукнатини. В находищата по Северното Черноморие между с. Тюленово и местн. Яйлата, както и северно от н. Калиакра, видът формира популации със сравнително висока плътност и устойчива численост през годините.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. – между нос Шабла и курорта Албена; Ю. – северно от устието на р. Резовска); до 50 m н. в.

Общо разпространение. България.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение в специфичен хабитат. Срутванията на морските брегове. В последните десетилетия на места има унищожаване на части от популациите при археологически разкопки и при строителство на пътища.

Предприети мерки за защита. Видът е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. Част от локалитетите са в границите на защитени територии (резерват „Калиакра“, защитени местности „Яйлата“ и „Силистар“).

Необходими мерки за защита. Контрол на спазването на режимите на защитените територии. Запазване на крайбрежните скали от инфраструктурни дейности.

Забележка. Няма съвременно потвърждаване на находищата на север от с. Резово и южно от Балчик.

Литература: Петрова, 1984; МОСВ, 1998; Петрова, Венкова, Герасимова, 2002; Jordanov & Panov, 1966.

Автор Антоанета Петрова


Калиакренско плюскавиче (карта на разпространението)

Калиакренско плюскавиче (илюстрация)