Сирийски миризлив бурен

Sideritis syriaca L.

Сем. Lamiaceae – Устноцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(ii,iii,v)+2ab(ii,iii,iv); C2a(i)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение със сиво или бяло овласяване. Стъблата прости или разклонени, в основата вдървенели. Листата продълговати или тясно обратнояйцевидни. Цветовете събрани в цветни прешлени, с 6 до 10 цвята във всеки прешлен. Присъцветниците почти кръгли, по-къси до равни с цветовете, обикновено раздалечени. Венчето жълто, тръбицата скрита в чашката, горната устна изправена, долната 3-делна. Плодът яйцевидно орехче, гладко. Цв. V VІ, пл. VІІ VІІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте по сухи варовити, каменисти терени, силно ерозирани, на места с излаз на основната скала. Известни са 2 находища и двете потвърдени през последните 10 години, със силно фрагментирана срещаемост. Популацията на вида е малочислена, с 10 до 25 възрастни индивида. Участва в състава на деградирали тревни съобщества.

Разпространение в България. Странджа (местн. Докузак и Пейково, резерват „Средока“ – местн. Остра Чука, р. Айдере и Попински мост при с. Стоилово). Данните за разпространението на вида в Североизточна България – Добружда, са без посочване на местообитание и хербариен материал или литературен източник. Нашите проучвания, направени в продължение на повече от 20 години, не потвърдиха наличието на вида в този район.

Общо разпространение. Южна Европа (от Сицилия до Крим), Югозападна Азия.

Отрицателно действащи фактори. Много ограниченото разпространение, малката численост на популацията, затруднено възобновяване и активно събиране за лечебни цели застрашават вида с пълно унищожаване.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от популацията му попада в резерватите „Средока“ и защитена местност „Докузак“. Направено е предложение за разширяването на защитената местност чрез включване и на местн. „Пейково“. Находищата попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на биологията на размножаване и възможностите за отглеждане  вex-situ колекции. Съхраняване на семена от вида в семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Велчев, 1984; Aсенов, 1989; Евстатиева и др., 1990; Evstatieva & Vasilev, 1995; Todorova et al., 2000.

Автор Люба Евстатиева


Сирийски миризлив бурен (карта на разпространението)

Сирийски миризлив бурен (илюстрация)