Scorpidium revolvens (Sw.) Hedenäs

Drepanocladus revolvens (Sw.) Warnst.3

Сем. Campyliaceae - Кампилиеви

Природозащитен статут. Уязвим [VU D2].

Морфология и биология. Многогодишен листнат страничноплоден мъх. Образува лъскави червеникаво-зелени до тъмнопурпурни големи групи. Стъблата 3–10 cm дълги, лежащи, неправилно разклонени. Върховете на стъблата и клонките сърповидно извити. Листата силно сърповидно до почти обръчовидно извити на една страна, над овалната основа постепенно стеснени в дълго източен връх, листният ръб целокраен или фино напилен към върха, жилката проста, завършваща на около 3/4 от дължината на листа. Еднодомен. Рядко спороноси.

Местообитания и популации. Среща се в сфагнови торфища и мочури в субалпийския пояс. Популациите са с ограничено разпространение и добра плътност.

Разпространение в България. Рила (местн. Рибниците и край Баненска река).

Общо разпространение. Балкански полуостров (България), Западна и Централна Европа, Исландия, Гренландия, Северна и Централна Азия, Япония, Нова Гвинея, Северна Америка, Нова Зеландия. Субарктично-субалпийски вид.

Отрицателно действащи фактори. Основен отрицателно действащ фактор е нарушаването на местообитанията поради замърсяване, еутрофикация, отводняване и общо засушаване на климата, при което се благоприятства силното обрастване на мочурищата с конкурентни видове висши растения. Малкият брой находища го прави уязвим.

Предприети мерки за защита. Популациите в Рила попадат в границите на национален парк „Рила“ и защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Kuc et al., 1965.

Автор Райна Начева


Scorpidium revolvens (карта на разпространението)

Scorpidium revolvens (илюстрация)