Scorpiurium circinatum (Brid.) M. Fleisch. & Loeske

Eurhynchium circinatum (Brid.) Bruch & Schimp.3

Сем. Brachytheciaceae– Брахитециеви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен страничноплоден листнат мъх. Образува плоски маслиненозелени чимчета. Първичното стъбло пълзящо, а вторичните дъговидно извити, около 2 cm дълги, перести в горната част. Клонките заострени и силно дъговидно извити в сухо състояние. Стъбловите листа триъгълно сърцевидни, рязко стеснени в дълъг заострен връх, по края гладки или назъбени. Листата на клонките по-тесни, яйцевидно ланцетни, заострени, с назъбен ръб. Жилката единична, силно развита. Спороносната кутийка върху гладка, 1,0–1,5 cm дълга дръжка, наклонена, елипсовидна. Двудомен.

Местообитания и популации. Среща се по сухи и открити крайморски скали.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев. – местн. Болата край Калиакра; Ю. – край Синеморец и южно от Приморско, нос Колокита).

Общо разпространение. Европа (Балкански полуостров – Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Македония, Хърватска, Черна гора; Азорски о-ви, Мадейра, Великобритания, Ирландия, Белгия, Средиземноморието, Крим), Мала Азия, Иран. Океано-медитерански вид.

Отрицателно действащи фактори. Развитие на туризма, строителни дейности, селищно развитие, атмосферно замърсяване. Видът е със затруднено полово размножаване.

Предприети мерки за защита. Някои находища са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите.

Литература: Петров, 1970.

Автор Анна Ганева


Scorpiurium circinatum (карта на разпространението)

Scorpiurium circinatum (илюстрация)