Scapania scandica (Arnell & H. Buch) Macvicar

Сем. Scapaniaceae– Скапаниеви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Чимчетата зелени до кафяви. Стъблата 0,8–2 cm дълги, заедно с листата 1,1–3 mm широки, приповдигащи се до изправени. Листата разделени на два дяла, лежащи един върху друг. Горният листен дял по-често целокраен, понякога с единични зъбчета, а долният най-често със закръглен връх. Периантите с целокраен отвор, удължено цилиндрични. Вегетативното размножаване е със светлозелени до безцветни елипсовидни двуклетъчни развъдки. Двудомен.

Местообитания и популации. Среща се върху голи почви или влажни скали в гористи места в планините, самостоятелно или сред други мъхове (Lophozia spp.,Cephalozia spp.). Плътността на популациите и темпът на нарастване са ниски.

Разпространение в България. Пирин (х. „Бъндерица“), Рила (над туристически комплекс „Боровец“ и край водопада на р. Чавча над царската баня при летовище „Костенец“).

Общо разпространение. Балкански полуостров (само в България), Северна и Централна Европа (Италия, Украйна, Русия, Азорски о-ви), Кавказ, Сибир, Далечния изток, Северна Америка. Субарктично-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Замърсяване на водите, почвите и въздуха. Находищата са в райони, използвани за отдих и туризъм, с активно човешко присъствие, което е причина за косвено или пряко нарушаване на местообитанията.

Предприети мерки за защита. Част от находищата се намират на територията на национален парк „Пирин“ и попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на промените в размерите на популациите и състоянието на местообитанията. Изработване на план за действие.

Литература: Šmarda, 1970; Ganeva & Düll, 1999.

Автор Анна Ганева


Scapania scandica (карта на разпространението)

Scapania scandica (илюстрация)