Тъмнолилава самогризка

Scabiosa atropurpurea L.

Сем. Dipsacaceae – Лугачкови

Природозащитен статут. Застрашен [EN A4c; B1ab(ii,iii,iv)+2ab(ii,iii)].

Морфология и биология. Двугодишно тревисто растение. Стъблото високо до 60 cm, изправено, около средата разклонено, разреденовлакнесто. Листата срещуположни, грапави, долните яйцевидни или лировидни, назъбени, горните перестонарязани, с линейни дялове. Съцветието главичка, 1,5–3 cm в диаметър, в основата с 8–10 линейни листчета. Цветовете виолетово-розови, външните по-едри. Съплодната главичка продълговатояйцевидна. Цв. VI–VII, пл. VII–VIII. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте върху сухи, каменливи и песъчливи, канелени почви, както и на плитки хумусно-карбонатни почви в отворени тревни съобщества или в деградирани тревни ценози. Образува малки групи с численост под 100 индивида. Популацията западно от с. Щит наброява над 700 индивида.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – южно от Бургас), Тракийска низина (между с. Райкова могила и с. Щит, Свиленградско), Тунджанска хълмиста равнина (западно от с. Мелница, Елховско), Странджа (в долините на реките Велека и Резовска); 0–300 m н. в. Посочва се за Черноморско крайбрежие (Сев.).

Общо разпространение. Южна Европа, Северна Африка и Мала Азия (крайбрежието на Черно и Егейско море).

Отрицателно действащи фактори. Пашата и утъпкването от домашни животни в близост до населените места. Разпокъсване на хабитата, вследствие на разораването на земите и развитието на черноморския туризъм, пожари – естествени и породени от човека.

Предприети мерки за защита. Част от находищата на вида попадат на територията на природен парк „Странджа“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Ограничаване на пашата и строителството в известните находища. Необходимо е детайлно проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида и на застрашаващите фактори.

Литература: Бондев, 1984; Matthews, 1972.

Автор Стоян Стоянов


Тъмнолилава самогризка (карта на разпространението)

Тъмнолилава самогризка (илюстрация)