Двуцветна саусурея

Saussurea discolor (Willd.) DC.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблата 10–20(40) cm, в основата прилегнали, нагоре изправени. Листата триъгълноланцетни, широки до 60 mm, клиновидни или сърцевидни в основата, назъбени, отдолу белезникаво напластеновлакнести. Кошничките няколко, 1,5–2 cm дълги, 0,8–1 cm широки, яйцевиднокамбанковидни, в сбито сложно съцветие. Обвивните листчета без връхни придатъци. Цветовете тръбести, синкаво-виолетови. Плодосемките голи, с хвърчилка. Цв. VII–VIII, пл. VIII–IX. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте по скални поляни и тревисти места с планинско-ливадни почви в субалпийския и алпийския пояс. В България видът е представен с малочислена популация.

Разпространение в България. Рила (около Седемте езера); над 2400 m н. в.

Общо разпространение. Алпите, Апенините, Карпатите, планините на Балканския полуостров, Урал, Алтай и Хималаите.

Отрицателно действащи фактори. Популацията е застрашена от влошаване на местообитанието и утъпкване на растенията вследствие на интензивен туризъм в района на находището. Видът е с ниска конкурентна способност.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му попадат в защитенa зонa от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Детайлно проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида и на застрашаващите фактори. Мониторинг на състоянието на популацията. Събиране на семена за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Стоянов, Китанов, 1966; Русакова, 1984; Lipschitz, 1976.

Автор Владимир Владимиров


Двуцветна саусурея (карта на разпространението)

Двуцветна саусурея (илюстрация)