Бледоохрена рутщрьомия

Rutstroemia calopus P. Karst.

Сем. Rutstroemiaceae

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1ab(i,iii)+2b(iv)].

Морфология и биология. Плодните тела (апотеции) повърхностни, разпръснати, дисковидни, с цилиндрична, бледоохрена дръжка, дълга до 3 mm; дискът 1–15 mm в диаметър, слабо вдлъбнат до почти плосък, бледоохрен. Спорите широкоелипсовидни, със заострени краища, 12,5–15 × 5–6 μm, едноклетъчни, с две едри мастни капки, безцветни. Плодни тела се образуват през V–VI.

Местообитания и популации. Среща се в тревни съобщества на мъртви листа и стъбла на тревисти растения.

Разпространение в България. Витошки район (Витоша).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитати в резултат на суша, залесяване, туризъм, дърводобив, промяна в динамиката на местните видове, които влияят директно върху хабитата, ограничено разпространение.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Находището на вида е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Dimitrova, 1996, 2002b; Gyosheva et al., 2006.

Автор Евтимия Димитрова


Бледоохрена рутщрьомия (карта на разпространението)

Бледоохрена рутщрьомия (илюстрация)