Лепкава гълъбка

Russula viscida Kudrna

Сем. Russulaceae –Гълъбки

Природозащитен статут. Застрашен [ЕN B2ab(ii,iv)].

Морфология и биология. Шапката от полукълбовидна до разперена или почти плоска, 5–15 cm в диаметър, твърда, тъмночервена, пурпурночервена, пурпурнокафява със жълтеникави, маслиненокафяви или светлочервени петна; повърхността слизеста, лепкава. Пластинките свободни от пънчето или леко прираснали, кремави или кафеникави. Пънчето цилиндрично, изтъняващо в основата, 4–8(12) ´ 2–3 cm, охрено, с кафеникави петна. Месото бяло до кафеникаво, твърдо. Спорите широкоелипсовидни, 9–11 ´ 8–9 mm, безцветни, мрежесто-пунктирани. Образува плодни тела на групи, VII–X.

Местообитание и популации. Среща се в иглолистни (смърч –Picea , ела –Abies) гори. На песъчливи почви.

Разпространение в България. Рила (Боровец), Родопи (Зап. – местн. Гробът в ГС „Селища“).

Общо разпространение. Европа (главно Северна и Средна), Азия (Китай).

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на дърводобив, туризъм и отдих, сухоземен транспорт, пожари и др.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Провеждане на системен мониторинг и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Стойчев, Димчева, 1987а; Gyosheva et al., 2006.

Автор Мелания Гьошева


Лепкава гълъбка (карта на разпространението)

Лепкава гълъбка (илюстрация)