Аметистова гълъбка

Russula amethystina Quél.

Сем. Russula ce ae – Гълъбки

Природозащитен статут. Застрашен [ЕN B1ab(i,ii,iii,iv)].

Морфология и биология. Шапката в младо състояние полукълбовидна, по-късно разперена до почти плоска, вдлъбната в средата, 5–12 cm в диаметър, лилава, виолетово-лилава, виненочервена, в центъра жълта, охреножълта, маслиненожълта, повърхността леко слизеста. Пластинките широки, меки, свободни от пънчето, жълти, охреножълти. Пънчето цилиндрично, изтъняващо в основата, 6–8 ´ 1–2,5 cm, бяло или жълтеникаво, по-късно с кафеникави петна, кухо. Месото твърдо, бяло. Спорите широкоелипсовидни, 7–9 ´ 5,5–8 mm, безцветни, с мрежесто-брадавичеста повърхност. Образува плодни тела на групи, VII–X.

Местообитание и популации. Среща се в иглолистни гори (смърч –Picea , ела –Abies , по-рядко бор –Pinus), на кисели почви.

Разпространение в България. Пирин (Сев. – над гр. Банско и над гр. Разлог), Рила (под х. „Мальовица“).

Общо разпространение. Европа, Северна Африка (Мароко).

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на дърводобив, туризъм и отдих, сухоземен транспорт, пожари и др.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Известните находища са на територията на националните паркове „Пирин“ и „Рила“.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Провеждане на системен мониторинг и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Стойчев, Димчева, 1988; Gyosheva et al., 2006.

Автор Мелания Гьошева


Аметистова гълъбка (карта на разпространението)

Аметистова гълъбка (илюстрация)