Рьомерия

Roemeria hybrida (L.) DC.

Сем. Papaveraceae – Макови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iv)].

Морфология и биология. Едногодишно тревисто растение с жълт млечен сок. Стъблата изправени, високи до 50 cm. Приосновните листа на дръжки, просто- до двойноперести; стъбловите приседнали, двойноперести, дяловете ланцетни или линейни, на върха притъпени, с късо осилче. Цветовете едри, единични, по върховете и разклоненията на стъблото. Чашелистчетата 2, яйцевидни, опадливи, късочетинести. Венчелистчетата 4, дълги 10–30 mm, тъмновиолетови, по-тъмни в основата, обратнояйцевидни, целокрайни. Плодът линейноцилиндрична кутийка, равномерно твърдободливочетинеста. Цв. ІV–VІІ, пл. VІ–VІІІ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Плевел, най-често в житни култури, среща се и по песъчливи и тревисти места.

Разпространение в България. Струмска долина (с. Кулата, с. Струмяни, Бобошевски Руен), Тракийска низина (Бесапарски ридове; с. Катуница, гр. Садово, гр. Нова Загора); до около 500 m н. в. При гр. Садово видът не е събиран от 1910 г., а при с. Катуница – от 1914 г. Посочва се за Пазарджишко (между гр. Пазарджик и гр. Панагюрище) и за северните склонове на Родопите (с. Марково, гр. Кричим, между гр. Кричим и с. Скобелево).

Общо разпространение. Южна Европа, Крим, Кавказ, Югозападна и Централна Азия, Северна Африка.

Отрицателно действащи фактори. Ограничено разпространение на вида, интензификация на селското стопанство, изоставяне на земеделските земи, навлизане на конкурентни видове и последващо зачимяване.

Предприети мерки за защита. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Включване на вида в Закона за биологичното разнообразие. Проучване на числеността и площта на популациите. Сключване на договори с фермери или общини по Националната агроекологична програма с цел поддържане на биоразнообразието в условията на интензивно земеделие и опазване на хабитатите на застрашените растителни видове. Съхраняване на семенен материал в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Кузманов, 1970; Панов, 1972, 1975а; Станев, 1975г.

Автор Даниела Иванова


Рьомерия (карта на разпространението)

Рьомерия (илюстрация)