Черно френско грозде

Ribes nigrum L.

Сем. Saxifragaceae – Каменоломкови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iv,v); D]. ЗБР.

Морфология и биология. Храст. Стъблата високи до 1–1,5(2) m, без бодли. Младите клонки светлозелени, късовлакнести. Листата дълги 3–10 cm и широки 5–10(12) cm, дланевидни, 3-, по-рядко 5-делни, едроназъбени. Отгоре почти голи, отдолу разсеяновлакнести с многобройни приседнали, съдържащи етерично масло жлези; листните дръжки дълги 3–5 cm, гъстовлакнести. Съцветията дълги 3–5(8) cm, увиснали, с 5–10 цвята. Прицветниците бледозелени. Чашелистчетата елиптични, гъсто-късовлакнести, подвити навън, със зеленикави до кафяво-зелени жлези. Венчелистчетата елиптични, белезникави. Плодът сферична, черна ягода, до 12 mm в диаметър. Семената яйцевидни, кафяви. Цв. V–VI, пл. VII–VIII. За развитието му е нужна висока почвена и въздушна влажност. Размножава се със семена (нискоефективно) и отчасти вегетативно (с издънки).

Местообитания и популации. Среща се по каменисти и песъчливи места по брега на планински потоци и реки, мочурливи терени, върху кафяви горски почви в иглолистния пояс. Популацията е с ниска плътност, наброява не повече от 25–30 индивида, които растат главно поединично.

Разпространение в България. Родопи (Зап. – местн. Беглика, района на яз. „Беглика“, по долината на р. Доспат, р. Чехльовска, Ср. – р. Чепеларска); от 700 до 1800 m н. в.

Общо разпространение. Централна, Източна и Северна Европа, Сибир, Централна Азия.

Отрицателно действащи фактори. Събиране на плодовете за храна, промяна в дебита на потоците и реките, вследствие на сеч на гората, построяване на каптажи, изсичането на горите и др.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Единични растения на вида попадат в границите на резерват „Беглика“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Разработване на План за действие за опазване на вида. Мониторинг върху състоянието на популацията и възобновителните й възможности. Заснемане на GPS кординати на находищата и очертаване на границата на популацията. Ограничаване на антропогенната дейност в тези райони, поддържане и размножаване на видаex-situ , при необходимост реинродукция в естествените хабитати.

Литература: Стоянов, Стефанов, 1948; Делипавлов, 1964; Кузманов, 1970; Маркова, 1984; Vladimirov et al., 2006.

Автор Антонина Виткова


Черно френско грозде (карта на разпространението)

Черно френско грозде (илюстрация)