Алпийски зърнастец, зърника

Rhamnus alpinus L.

Сем. Rhamnaceae – Зърнастецови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iii); C2a(i)].

Морфология и биология. Храсти високи до 4 m, с голи разклонения. Листата дълги 4–10 cm, широкоелептични, затъпени, зелени от двете страни. Страничните жилки 10–20 двойки, ясно изразени по долната страна на листа. Плодът костилка, дълга 4–6 mm, черна. Цв V–VІ, пл. VІІІ–ІХ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. По сухи скалисти, каменисти и припечни терени. Расте поединично или образува храсталачни съобщества. Ограничено и фрагментирано разпространение.

Разпространение в България. Славянка, посочва се за Родопи (Ср.) и Пирин (Ю.); от 600 до 1400 m н. в.

Общо разпространение. Югозападна, Южна, Централна и Югоизточна (Балкански полуостров) Европа, Югозападна Азия (Мала Азия).

Отрицателно действащи фактори. Стопанска дейност, свързана със застрояване на териториите на разпространението на вида и нарушаване на местообитанията във връзка с построяване на пътища.

Предприети мерки за защита. Част от популацията на вида в страната е на територията на резерват „Алиботуш“ и е в защитенa зонa от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Необходимо е разработване на План за действие за вида, както и детайлно проучване на хорологията на вида, на числеността и площта на неговите популации, на биологията и екологията на вида. Провеждане на дългосрочен мониторинг за разкриване на тенденциите при този вид. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово, при необходимост – обявяване на защитена територия за опазването на вида.

Литература: Ганчев, 1979; Маринов, 1984; Tutin, 1968.

Автор Десислава Димитрова


Алпийски зърнастец (карта на разпространението)

Алпийски зърнастец (илюстрация)