Горчивчева рейхардия

Reichardia picroides (L.) Roth.

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблата високи 10–45 cm. Приосновните листа дълги 2–13 cm, широки 0,5–2,5 cm, обратноланцетни или линейноланцетни, затъпени или заострени, целокрайни до пересто нарязани, с крилата дръжка. Долните стъблови листа подобни на приосновните, но приседнали, стъблообхващащи, горните стъблови листа по-дребни, обикновено целокрайни. Дръжките на кошничките покрити с многобройни яйцевидни листчета с ципест ръб. Кошничките 1–5, дълги 10–20 mm, широки 8–14 mm, голи. Езичестите цветове жълти, външните обикновено с тъмна ивица по външната повърхност, 1,5–2 пъти по-дълги от обвивните листчета. Цв. V–VІ, пл. VІ–VІІ. Опрашва се от насекоми. Семената се разпространяват от вятъра. Размножава се и вегетативно.

Местообитания и популации. На сухи, каменисти, слабозатревени и скалисти места край морския бряг с единични растения в малки фрагментирани локалитети.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – между Ахтопол и Резово).

Общо разпространение. Южна Европа и Северна Африка.

Отрицателно действащи фактори. Предимно антропогенни – потенциално развитие на туризма (строителство на туристически съоръжения) по морското крайбрежие, както и естествени, дължащи се на ограниченото разпространение на вида.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата на вида попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ в България.

Необходими мерки за защита. Необходимо е разработване на План за действие за вида, както и детайлно проучване на хорологията на вида, на числеността и площта на неговите популации, на биологията и екологията на вида. Провеждане на дългосрочен мониторинг за разкриване на тенденциите при този вид. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово, при необходимост – обявяване на защитена територия за опазването на вида.

Литература: Йорданов, 1934б; Кочев, 1984; Sell, 1976.

Автор Десислава Димитрова


Горчивчева рейхардия (карта на разпространението)

Горчивчева рейхардия (илюстрация)