Сръбска рамонда

Ramonda serbica Pancic

Сем. Gesneriaceae – Силиврякови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii)]. IUCN(R), ЗБР, ДХ(IV). Балкански ендемит. Терциерен реликт.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Листата в приосновна розетка, дълги 4–7 cm, широки 2–3 cm, ромбичнообратнояйцевидни, полумесести, на върха закръглени, в основата клиновидно стеснени в дръжка, по ръба едроназъбени, отгоре рядковлакнести, отдолу гъсто ръждивовлакнести. Цветоносните стъбла високи 6–10 cm, с 1–4 цвята. Чашката дълга 3–6 mm, обикновено 5-делна, разредено влакнеста. Венчето 2,5–3 cm в диаметър, 4–5-делно, гълъбовосинкаво, рядко белезникаво. Плодът двуделна кутийка. Цв. IV–V, пл. V–VI. Размножава се със семена и вегетативно.

Местообитания и популации. Среща се по варовити скали край реки, в суходолия и на скални венци, обикновено на северно изложение. Образува силно фрагментирани популации, с численост от няколко десетки до няколкостотин индивида.

Разпространение в България. Предбалкан (Зап. – селата Митровци, Превала, Долни Лом, Търговище, Върбово и др.); на 350–900 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (Албания, България, Македония, Гърция).

Отрицателно действащи фактори. Влошаване на качеството на местообитанията вследствие на климатичните промени (намаляване на количеството и неравномерност на валежите, пресъхването на някои от малките реки) и антропогенната дейност (рудерализиране). Ниската численост на популациите и привързаност към специфично местообитание.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Детайлно проучване на числеността и площта на популациите и застрашаващите фактори. Обявяване на някои от находищата за защитени местности. Мониторинг на състоянието на избрани популации и събиране на семена за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Велчев и др., 1971, 1973; 1975; Василев, 1984; Маркова, 1995.

Автор Владимир Владимиров


Сръбска рамонда (карта на разпространението)

Сръбска рамонда (илюстрация)