Демидов пирофомес

Pyrofomes demidoffii (Lév.) Kotl. & Pouzar

Сем. Polyporaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела многогодишни, приседнали, копитовидни, 2−15 × 3−20 × 2−10 cm, дървенисти. Горната повърхност кадифяна, дълбоко набраздена, кремава, по-късно гола, напукана, светлокафява, червено-кафява до сиво-черна; ръбът заоблен. Порите жълто-червени до оранжево-кафяви, ъгловати или кръгли, 2−3 на mm, рядко с по-големи размери в по-стари екземпляри. Тръбичките бледоохрени, в по-стари плодни тела червено-кафяви. Месото канелено до червено-кафяво, почервеняващо в KOH. Хифната система димитична. Базидиите 20−40 × 6−8 µm; спорите 6−9 × 5−7 µm, светложълти или светлокафяви, дебелостенни, гладки.

Местообитания и популации. Паразит по стъблата на дървовидната хвойна (Juniperus excelsa).

Разпространение в България. Струмска долина (резерват „Тисата“).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитата в резултат на залесяване, туризъм.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Известното находище е на територията на резерват „Тисата“ и в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Опазване на местообитанието на вида.

Литература: Стойчев, 1982.

Автори Цветомир M. Денчев, Румяна Д. Петрова, Георги Т. Стойчев


Демидов пирофомес (карта на разпространението)

Демидов пирофомес (илюстрация)