Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not.

Сем. Hypnaceae– Хипнови

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен страничноплоден листнат мъх. Образува рехави зелени или жълто-зелени чимове върху горската постилка. Стъблата лежащи, 5–8 (до 20) cm дълги, правилно пересто разклонени. Клонките с повече или по-малко еднаква дължина, само към върха по-къси. Листата силно извити, плисирани, с нишковидно удължен връх. Жилката къса, двойна или отсъства. Спороносната кутийка яйцевидна до овална, хоризонтална до леко извита. Двудомен.

Местообитания и популации. Среща се върху горска почва в бялборови и смърчово-бялборови разсветлени гори с червена и черна боровинка и разредена тревна растителност в приземния етаж. Образува чимове с площ 20–30 cm2.

Разпространение в България. Родопи (Зап. – местн. Дженевра близо до яз. „Широка поляна“ и край пътя за вр. Малка Сютка, западно от местн. Беглика).

Общо разпространение. Европа (на Балканския полуостров в Босна и Херцеговина, България, Хърватска), Гренландия, Кавказ, Северна и Централна Азия, Северна Америка. Бореално-планински вид.

Отрицателно действащи фактори. Близост на находищата до места с активна горскостопанска дейност и активна човешка намеса (утъпкване, замърсяване с битови отпадъци) по време на сезона за бране на боровинки и гъби. Половото размножаване е затруднено.

Предприети мерки за защита. Находищата са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Дългосрочно наблюдение, оценка на тенденциите в промените на условията в местообитанието, прогноза за развитието на популациите.

Литература: Ganeva, 1995.

Автор Анна Ганева


Ptilium crista (карта на разпространението)

Ptilium crista (илюстрация)