Ptilidium ciliare (L.) Hampe

Сем. Ptilidiaceae - Птилидиеви

Природозащитен статут. Застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Образува едри ръждивокафяви чимчета. Стъблата изправени, 2–8 cm високи, 2–3 mm широки, перести. Листата напречно прикрепени, разделени до 1/2 на 3–5 различно големи дяла, всеки от които дълго фино ресничесто назъбен. Амфигастрите еднакви по форма с листата, но по-дребни. Двудомен, рядко спороноси.

Местообитания и популации. Среща се върху хумусна или торфениста почва в иглолистния пояс и над него. Популациите са с ограничено разпространение и добра плътност.

Разпространение в България. Рила (вр. Равни чал над х. Белмекен), Родопи (Зап. – местн. Раково дере).

Общо разпространение. Балкански полуостров, Северна и Централна Европа, Сибир, Северна и Южна Америка, Нова Зеландия. Бореален вид.

Отрицателно действащи фактори. Видът е чувствителен към утъпкване вследствие на паша. Има слаб размножителен потенциал.

Предприети мерки за защита. Находището в Рила попада в границите на национален парк „Рила“. Популациите са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Петров, 1963.

Автор Райна Начева


Ptilidium ciliare (карта на разпространението)

Ptilidium ciliare (илюстрация)