Маршалова метличина

Psephellus marschallianus (Spreng.) K. Koch

Centaurea marschalliana Spreng.2, 4, 5

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(iii)+2ab(iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение. Стъблата високи 10–20(30) cm, възходящи, извити във формата на лула. Приосновните листа дълги 6–12 mm, перести, сиво-прилегналовлакнести, на дръжки; долните и горните стъблови листа ненаделени, средните лировидни. Кошничките 3–4 cm в диаметър. Обвивката на кошничката 10–15 mm в диаметър, яйцевидна. Обвивните листчета триъгълни. Придатъците на обвивните листчета издължени, кафяви, с по 3–4, до 1 mm дълги реснички от всяка страна. Цветовете розови. Плодосемката дълга около 4 mm; хвърчилката около дълга 1,5 mm. Цв. ІV–V пл. V–VІ. Насекомоопрашващо се растение.

Местообитания и популации. По сухи тревисти места. Участва в състава на перипанонски храстови съобщества. Популациите са в добро състояние, с по около 100–200 индивида, но са силно фрагментирани поради привързаността си към специфичен хабитат и са с недобри миграционни способности.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Сев.), Североизточна България; до около 500 m н. в.

Общо разпространение. България, Молдова, Румъния, Русия, Украйна.

Отрицателно действащи фактори. Намаляването на заеманата площ вследствие на усвояване на територии за земеделски нужди. Ниският миграционен потенциал на вида, специфичният хабитат, към който е привързан и ограниченото разпространение.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологично разнообразие. Част от находищата попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Мониторинг на състоянието на популациите. Събиране на семенен материал за Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Bancheva, 2008; Dostál, 1976.

Автор Светлана Банчева


Маршалова метличина (карта на разпространението)

Маршалова метличина (илюстрация)