Черногорско прозорче

Potentilla montenegrina Pant.

Сем. Rosaceae – Розоцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(ii,iii,v)]. ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с дебели коренища. Стъблата високи 30–80 cm, от основата извити, приповдигащи се, слабооблистени, в горната част разклонени. Листата тройни, приосновните и долните стъблови на дълги дръжки, горните с къси дръжки или приседнали. Цветовете 5-делни, събрани в щитовидни съцветия. Чашелистчетата прилегнало влакнести, зелени; венчелистчетата до 2 пъти по-дълги от чашелистчетата, на върха врязани, златножълти. Плодът сборен, съставен от продълговатояйцевидни орехчета. Цв. VIІ–VІII, пл. VIІI–X. Размножава се със семена и много рядко вегетативно.

Местообитания и популации. Обитава поляни в иглолистни гори и разредени клекови съобщества. Среща се много ограничено в Рила планина. До 1975 г. е било известно само едно находище в долината на Урдина река. Образува фрагментирана, малочислена популация.

Разпространение в България. Рила (долината на Урдина река, Хайдушка река, Кирилова поляна, местн. Буково бърдо – по пътя за х. „Македония“); 1500–1700 m н. в.

Общо разпространение. България, Албания, бивша Югославия.

Отрицателно действащи фактори. Засушаване и затопляне на климата, паша, унищожаване на индивиди вследствие на активна туристическа дейност. Ограничено разпространение на вида и ниска численост на популацията.

Предприети мерки за защита. Защитен вид, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата на вида попадат в границите на национален парк „Рила“, природен парк „Рилски манастир“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Детайлно проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията, на застрашаващите фактори. Мониторинг на състоянието на популациите.

Литература: Маркова, 1973, 1984.

Автори Димитър Пеев, Соня Цонева


Черногорско прозорче (карта на разпространението)

Черногорско прозорче (илюстрация)