Porella pinnata L.

Сем. Porellaceae - Порелови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(iii)].

Морфология и биология. Многогодишен листостъблен чернодробен мъх. Образува едри тъмнозелени чимчета. Стъблата стелещи се, дълги до 10 cm, неправилно разклонени, плоско облистени, отдолу с широки колкото стъблото езиковидни амфигастри. Листата съставени от два лежащи един върху друг дяла. Горният листен дял по-голям, широкоелиптичен, целокраен, плосък; долният дял дребен, по-тесен от стъблото, езиковиден. Двудомен. В Европа се срещат само женски растения.

Местообитания и популации. Среща се върху влажни до мокри скали и в основата на дървета по бреговете на реки, потоци и край водопади, понякога потопен, в буковия и иглолистния пояс. Популациите са с ограничено разпространение и ниска плътност.

Разпространение в България. Рила (край Костенецкия водопад).

Общо разпространение. Балкански полуостров (България), Западна Европа, Северна Африка и Северна Америка. Южноокеански вид.

Отрицателно действащи фактори. Видът е чувствителен към замърсяване на водите и пресъхване на реките и потоците вследствие промяна на водното течение и общото засушаване на климата. Находището край Костенец е обект на често посещение от туристи.

Предприети мерки за защита. Находището край Костенец попада в границите на природна забележителност „Чавча“.

Необходими мерки за защита. Проучване динамиката в числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида у нас, изясняване на застрашаващите фактори и мониторинг на популациите.

Литература: Петков, 1908.

Автор Райна Начева


Porella pinnata (карта на разпространението)

Porella pinnata (илюстрация)