Подофомес

Podofomes trogii (Fr.) Pouzar

Сем. Polyporaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела едногодишни, 2−10 × 1−2 cm, съставени от шапка и пънче; пънчето централно или странично разположено, 8−10 ×1−3 cm; повърхността отначало кадифяна, по-късно лепкава, твърда и груба, зонирана, кафява, червено-кафява до тъмнокафява. Химениалният слой охрен, дебел 2−4 mm; порите кръгли до неправилни, 2−4 на mm. Mесото твърдо, охрено, дебело до 10 mm. Базидиите бухалковидни, 25−32 × 5−6,5 µm, безцветни; базидиоспорите елипсовидни, 4,5−6 × 2,5−3,5 µm, тънкостенни, безцветни, гладки.

Местообитания и популации. Среща се по корени и пънове на ела (Abies) и смърч (Picea).

Разпространение в България. Родопи (Ср. – х. „Безово“).

Общо разпространение. Европа, Азия (Близкия изток).

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитата в резултат на залесяване, дърводобив, туризъм.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Находището на вида е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Опазване на местообитанието на вида.

Литература: Стойчев, 1983.

Автори Цветомир M. Денчев, Румяна Д. Петрова, Георги Т. Стойчев


Подофомес (карта на разпространението)

Подофомес (илюстрация)