Чернееща четинковидна плектания

Plectania melaena (Fr.) Paden

Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc.

Pseudoplectania vogesiaca (Moug. & Nestl.) Seaver

Сем. Sarcosomataceae

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(i,iv); C2a(i)].

Морфология и биология. Плодните тела (апотеции) единични, приседнали, чашковидни, с диаметър 2–6 cm, черно-кафяви, покрити с къси, цилиндрични, гладки, септирани, черно-кафяви власинки; понякога долната част удължена в дръжка с размери 0,2–1 × 0,2–0,4 cm; химениалният слой сиво-черен. Спорите кълбовидни, 10–14 μm в диаметър, едноклетъчни, с една едра мастна капка, безцветни. Образуват плодни тела през III–V.

Местообитания и популации. Среща се на почва сред мъхове, на гнили пънове и клонки от ела (Abies alba).

Разпространение в България: Витошки район (Плана), Странджа (с. Кости).

Общо разпространение. Европа, Азия, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитата в резултат на животновъдство, туризъм, дърводобив, залесяване, суша, ограничено разпространение.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Част от находищата на вида са в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Литература: Александров, 1969; Gyosheva et al., 2006; Dimitrova & Gyosheva, 2009.

Автор Евтимия Димитрова


Чернееща четинковидна плектания (карта на разпространението)

Чернееща четинковидна плектания (илюстрация)