Кипарисова пития

Pithya cupressina (Pers. : Fr.) Fuckel

Сем. Sarcoscyphaceae

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела (апотеции) единични, дисковидни, приседнали или стесняващи се надолу в къса стабилна дръжка, 0,8–1 × 0,3–0,8 mm, отвън светложълти до белезникави, месести, покрити с къси бели власинки; дискът с диаметър 1–1,8 mm, вдлъбнат, с оранжево-жълт химений. Спорите кълбовидни, 10–12,5 µm в диаметър, гладки, безцветни. Плодни тела се образуват през X–V.

Местообитания и популации. Среща се на живи клонки и листа от туя (Thuja orientalis) в градски условия.

Разпространение в България. Дунавска равнина (гр. Павликени).

Общо разпространение. Европа, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Много ограничено разпространение, малка численост на популацията, промяна на хабитати в резултат на замърсяване на въздуха и почвите от селскостопански и индустриални дейности.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Находището на вида е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, събиране на допълнителни данни за разпространението, за биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Хинкова, 1965; Gyosheva et al., 2006.

Автор Евтимия Димитрова


Кипарисова пития (карта на разпространението)

Кипарисова пития (илюстрация)