Торфена фолиота

Pholiota myosotis (Fr. : Fr.) Singer

Hypholoma myosotis (Fr. : Fr.) M. Lange

Сем. Strophariaceae – Строфариеви

Природозащитен статут. Застрашен [ЕN B1ab(i,ii,iii,iv)].

Морфология и биология. Шапката полукълбовидна, звънчевидна, по-късно почти плоска, 1–4 cm в диаметър, маслиненожълта, кафеникава, маслиненокафява, при старите – до жълтеникава, гладка, лепкава. Пластинките прираснали, маслиненокафяви, с белезникав ръб. Пънчето цилиндрично, извито, 5–10(12) × 0,2–0,5 cm, люспестовлакнесто. Месото тънко, жълтеникаво. Спорите бадемовидни, 17–19(20) × 7–9 µm, гладки, тъмнокафяви. Образува плодни тела единично и на малки групи, VIII–X.

Местообитание и популации. Среща се сред сфагнов мъх (Sphagnum spp.) на торфища и мочурища. Бриотроф.

Разпространение в България. Родопи (Зап. – местн. Лонгурлий).

Общо разпространение. Европа, Северна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитатите в резултат на животновъдство, туризъм и отдих, пожари, засушаване.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България. Находището на вида е в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Проучване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Провеждане на системен мониторинг и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Gyosheva & Ganeva, 2004; Gyosheva et al., 2006.

Автор Мелания Гьошева


Торфена фолиота (карта на разпространението)

Торфена фолиота (илюстрация)