Пилатов фелинус

Phellinus pilatii Cerný

Сем. Hymenochaetaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(i,ii,iii)].

Морфология и биология. Плодните тела многогодишни, разпростряни, в кухини по стъбла на дървета, дебели до 2−3 cm; ръбът стерилен, добре очертан, златисторъждив. Порите кръгли или ъгловати, ръждиви, 4−5(6) на mm. Тръбичките едноцветни с порите, дълги 3−10 mm. Хифната система димитична. Базидиите бухалковидни, безцветни, 10−16 × 5−6 µm. Спорите елипсовидни, бледожълтеникави до бледожълтеникаво-зелени, с мастна капка,     4−5 × 3−3,5 µm.

Местообитания и популации. Среща се в кухини по стъбла на тополи (Populus alba, P . ×canescens).

Разпространение в България. Тракийска низина (Пловдив).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитата в резултат на селищно развитие и туризъм.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на числеността и площта на популацията, на биологията и екологията на вида. Опазване на местообитанието на вида.

Литература: Стойчев, 1995а.

Автори Цветомир M. Денчев, Румяна Д. Петрова, Георги Т. Стойчев


Пилатов фелинус (карта на разпространението)

Пилатов фелинус (илюстрация)