Петросимония

Petrosimonia brachiata (Pall.) Bunge

Сем. Chenopodiaceae –Лободови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B1a+2ab(ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Едногодишно тревисто влакнесто растение. Стъблото високо 5–40 cm, разклонено от основата. Листата срещуположни, почти линейни, сиво- или синьо-зелени. Цветовете двуполови, 5-делни, с ципести на върха и хрущялни в основата околоцветни листчета и с по 2 прицветника. Съцветията класовидни, срещуположни, разположени по разклоненията на стъблото. Плодът ципест. Цв. VI–IX, пл. VII–X. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава силно засолени пясъци и глини, дигите на поморийските солници и крайбрежни халофитни отворени тревни съобщества. Популациите са с по 500–1500 индивида.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – Атанасовско езеро, езерото и солниците на гр. Поморие).

Общо разпространение. България, Гърция, Турция, Русия, включително Крим и Сибир, Казахстан.

Отрицателно действащи фактори. Ограничено разпространение и малка площ на популациите. Увреждане и унищожаване на растенията и хабитатите при солодобив, от туристическо строителство и от големия туристически поток, привличан от орнитофауната на Атанасовското езеро и Музея на солта в Поморие. Замърсяване на почвата и въздуха от Нефтохимическия комбинат в Бургас.

Предприети мерки за защита. Едно от находищата е включено в поддържан резерват „Атанасовското езеро“, който е под защита и на Рамсарската конвенция. Находищата на вида попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Туристическата пътека за Атанасовското езеро да се изведе извън находището на този вид. Мониторинг на състоянието на популациите и хабитатите с последващи спешни мерки за опазването им.

Литература: Йорданов, Кузманов, 1966; Маркова, 1984.

Автор Милка Стоева


Петросимония (карта на разпространението)

Петросимония (илюстрация)