Алпийска мантийка

Petrorhagia alpina subsp. olympica (Boiss.) P.W. Ball & Heywood

Сем. Caryophyllaceae – Карамфилови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Едногодишно тревисто растение без стерилни розетки. Стъблото изправено, разклонено, голо. Приосновните листа в розетка, линейнолопатовидни. Стъбловите листа тяснолинейни. Цветовете без прицветници. Цветните дръжки разперени. Чашката гола, с 5 къси триъгълнозаострени зъбци. Венчелистчетата бели, неназъбени. Плодът продълговатоовална кутийка. Цв. VІІ–VІІІ, пл. VІІІ–ІХ. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Расте по варовити стръмни склонове с относително стабилизиран почвен слой. Популациите са с ниска численост, на места до единични индивиди. Наблюдават се сезонни флуктуации в числеността им.

Разпространение в България. Пирин (Сев. – циркус Каменитица, местн. Парев гроб, местн. Пресечен Котел, х. „Яворов“, р. Дамяница); 1100–2150 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (България), Югозападна и Централна Азия, Източен Сибир.

Отрицателно действащи фактори. Ниската численост на популациите, влошаването на качеството на местообитанията в резултат на замърсяване и утъпкване от туристическия поток в района на разпростанение на вида

Предприети мерки за защита. Видът е защитен, съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му са в границите на национален парк „Пирин“, част от тях на територията на резерват „Баюви дупки–Джинджирица“. Попадат в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Системно проследяване на числеността и площта на популациите с оглед на проявяваните сезонни флуктуации. Ограничаване на отрицателното въздействие от туризма. Съхраняване на семена в Националната семенна генбанка в гр. Садово.

Литература: Раденкова, 1966; Андреев, 1984; Ball, 1964; Coode & Cullen, 1967; Greuter et al., 1984; Jalas & Souminen, 1986.

Автор Пепа Игнатова


Алпийска мантийка (карта на разпространението)

Алпийска мантийка (илюстрация)