Перидикцион

Peridictyon sanctum (Janka) O. Seberg, S. Frederiksen & C. Baden

Agropyron sanctum (Janka) Hack.3,Brachypodium sanctum (Janka) Janka1,Festucopsis sancta (Janka) Melderis4, 5

Сем. Poaceae – Житни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iv)+2ab(ii,iv)]. IUCN(R). Балкански ендемит.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто туфесто растение. Стъблата високи 40–80 cm, изправени, голи, в основата с фина мрежовидна обвивка, образувана от разпадането на старите листни влагалища. Листата нишковидни, твърди, голи, със силно подвити ръбове, 0,8–1,5 mm в диаметър. Съцветието класовидно, с 5–10 класчета. Отделните класчета странично сплеснати, дълги 10–15 mm, с 4–7 цвята. Плевите почти равни, ланцетни, заострени, голи. Плевиците дълги 8–10 mm; долната гола, с връхно разположен, 5–8 mm дълъг осил; горната с грапави ръбове. Плодът зърно. Цв. VI–VII, пл. VII–VIII. Размножава се вегетативно и със семена.

Местообитания и популации. Расте върху плитки хумусно-карбонатни почви на варовити каменисти терени в отворени тревни съобщества. Образува малочислени популации.

Разпространение в България. Славянка, Пирин; 1000–2000 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (България и Гърция).

Отрицателно действащи фактори. Разкъсване на хабитата вследствие на залесяването на варовитите склонове с черен бор, пашата, ограниченото разпространение.

Предприети мерки за защита. Местообитанията на вида се нуждаят от приоритетна защита съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. Част от находищата са на територията на резерват „Алиботуш“ в Славянка планина.

Необходими мерки за защита. Разширяване на границите на резерват „Ореляк“ в Пирин с цел включването под режим на охрана на находищата по източните склонове на вр. Баба. Ограничаване на залесителните мероприятия и пашата. Проучване на числеността и площта на популациите, биологията и екологията на вида и застрашаващите фактори.

Литература: Кожухаров, 1984; Seberg et al., 1991; Strid & Schippmann, 1991.

Автор Стоян Стоянов


Перидикцион (карта на разпространението)

Перидикцион (илюстрация)