Оедерово пропадниче

Pedicularis oederi Vahl

Сем. Scrophulariacea – Живеничеви

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(iv); C2a(i)].

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с дълго, тънко коренище. Стъблата високи 3–17 cm, изправени, кръгли, кухи, в долната част голи или изцяло влакнести. Листата перести, в очертание тясноелиптични, разпръснато простовлакнести до голи, приосновните на дръжки, стъбловите приседнали, последователни. Цветовете 4–25, в главести до яйцевидни, късо класовидни съцветия. Долните прицветници листоподобни, средните и горните яйцевидни до ланцетни, разпръснатовлакнести. Чашката звънеста. Венчето двуустно, жълто, жълто с пурпурен връх на горната устна или бледожълто с бледорозова тръбица, голо. Плодът тяснояйцевидна, на върха шиловидно източена, гола кутийка. Цв. VI–VII, пл. VII– VIII. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Обитава влажни тревисти, каменисти места в субалпийския пояс. Образува фрагментирани популации, състоящи се от единични индивиди или групи от индивиди (3–5), на голямо разстояние една от друга. Отделните находища са изолирани помежду си.

Разпространение в България. Стара планина (Ср.), Рила; 2000–2800 m н. в.

Общо разпространение. Югоизточна Европа (Балкански полуостров), Северна Европа, Алпите, Карпатите, Сибир, Урал, Арктическа и Централна Азия, Монголия, Тибет, Индия и Хималаите, Северна Америка (Аляска, континенталната част на САЩ).

Отрицателно действащи фактори. Глобалното затопляне и з асушаване на климата, паша, унищожаване на индивиди и замърсяване вследствие на преминаването на туристи през находищата, ерозия на почвата, малочислени, с ограничено разпространение, популации.

Предприети мерки за защита. Находищата на вида се намират на територията на национален парк „Рила“, природен парк „Рилски манастир“, национален парк „Централен Балкан“ и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Необходимо е детайлно проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида. Видът да се включи в списъка на защитените растения.

Литература: Пенев, 1984; Пеев, 1995.

Автори Димитър Пеев, Соня Цонева


Оедерово пропадниче (карта на разпространението)

Оедерово пропадниче (илюстрация)