Padina pavonica (L.) Thivy

Padina pavonia (L.) Gaillon

Отдел Ochrophyta, Клас Phaeophyceae, Сем. Dictyotaceae – Дикциотови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(i,ii,iii); C1].

Морфология и биология. Талусът ветрилоподобен, цял или разсечен на няколко дяла, с височина до 20 сm, стесняващ се в основата и отново разширяващ се клиновидно във „възглавничка“ за прикрепване, снабдена с няколко нишковидни ризоида, светлокафяв, често с белезникава горната повърхност поради инкрустиране с калциев карбонат и концентрични ивици. Еднодомен вид с изоморфна смяна на поколенията. Половото размножаване е оогамия, безполовото се осъществява чрез тетраспори.

Местообитания и популации. Върху пясък и рядко – епилит в сублиторала. Непотвърден през последните години.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (Ю. – ограничено само в Созополско-Царевски подрайон на Созополски район).

Общо разпространение. Европа, Атлантически острови, Централна и Южна Америка, Карибски острови, Индийски океан, Тихи океан, Африка.

Отрицателно действащи фактори. Антропогенно замърсяване на Черноморското крайбрежие и пряко събиране от туристи и летуващи.

Необходими мерки за защита. Намаляване на антропогенното замърсяване на Черно море. Природозащитно възпитание на населението.

Предприети мерки за защита. Включен в „Списък на редки и застрашени от изчезване видове макрофити“. Направено предложение до МОСВ за обявяване на вида за защитен.

Литература: Димитрова, 1969; Калугина-Гутник, 1975; Воденичаров и др., 1993; Драганов, Стойнева, 1994; Димитрова-Конаклиева, 2000; Petkoff, 1943.

Автори Майя Стойнева, Добрина Темнискова


Padina pavonica (карта на разпространението)

Padina pavonica (илюстрация)