Лещовидна пахиелла

Pachyella babingtonii (Berk.) Boud.

Сем. Pezizaceae

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(ii,iv)].

Морфология и биология. Плодните тела (апотециите) единични, приседнали на широка основа, дисковидни; дискът 0,2–0,5 cm в диаметър, плосък или лещовиден, тъмнокафяв; месото прозрачно, желатинозно, състоящо се от тънки, извити, свободно преплетени хифи. Спорите широкоелипсовидни, 17,5–22,5(24) × 11–15 µm, с гладка или слабо пунктирана обвивка, едноклетъчни, с две едри мастни капки, безцветни. Образува плодни тела през IV–XI.

Местообитания и популации. Среща се на мъртва дървесина и повалени клони (главно от елша –Alnus).

Разпространение в България. Западни гранични планини (Осоговска планина – местн. Хисарлъка над гр. Кюстендил).

Общо разпространение. Европа.

Отрицателно действащи фактори. Промяна на хабитата в резултат на суша, туризъм, залесяване, дърводобив, замърсяване на въздуха.

Предприети мерки за защита. Включен е в Червен списък на гъбите в България.

Необходими мерки за защита. Изследване на биологията и екологията на вида. Включване в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и опазване на местообитанията на вида.

Литература: Dimitrova, 1994; Gyosheva et al., 2006.

Автор Евтимия Димитрова


Лещовидна пахиелла (карта на разпространението)

Лещовидна пахиелла (илюстрация)