Крайморски отантус

Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Link

Сем. Asteraceae – Сложноцветни

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(ii,iii,iv)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение или полухраст с къси коренища. Цялото растение гъсто напластено бяловлакнесто. Стъблата високи 15–40 cm, изправени, гъсто облистени. Листата цели, продълговатоланцетни, дълги 1,5–2,5 cm. Съцветията връхни, щитовидни. Кошничките 1–1,5 cm, кълбести, цветовете жълти. Цв. VII–ІХ, пл. ІХ–ХІ. Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена, рядко и вегетативно.

Местообитания и популации. Среща се локално по крайморски пясъци, по-често на места с просмукване на подпочвени води. Съвременни данни има от заливите Силистар, Липите, пясъчната коса на р. Велека, Аркутино и при Атанасовското езеро. Субпопулациите са с площ от няколко до няколко стотици m2, с по 10 до 300 индивида. Числеността и заеманата площ на най-голямата субпопулация при устието на р. Велека след 1997 г. са намалели с над 60%.

Разпространение в България. Черноморско крайбрежие (предимно на юг от Бургас; еднократно през 1963 г. установяван и при устието на р. Камчия).

Общо разпространение. Крайбрежията на Средиземно и Черно море, част от Атлантическото крайбрежие на Европа.

Отрицателно действащи фактори. Ограниченото разпространение и малочислените популации. Силното туристическо натоварване на крайбрежието, водещо до пряко унищожаване на находищата и невъзможност за възобновяване.

Предприети мерки за защита. Включен в списъка на защитените растения съгласно Закона за биологичното разнообразие. Част от находищата са в защитени територии (защитени местности „Устието на Велека“, „Силистар“) и попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България. 

Необходими мерки за защита. Спешно е необходимо разработване на План за действие за опазване на вида и предприемане на активни мерки за физическото опазване на съществуващите находища.

Литература: Делипавлов, 1961; Виходцевски, 1963; Бондев, Попов, 1971; МОСВ, 1998; Tutin, 1976.

Автор Антоанета Петрова


Крайморски отантус (карта на разпространението)

Крайморски отантус (илюстрация)