Величествена осмунда, царска папрат

Osmunda regalis L.

Сем. Osmundaceae – Осмундови

Природозащитен статут. Критично застрашен [CR B2ab(ii,iii)]. ЗБР.

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с късо, масивно коренище. Листата непрезимуващи, повече или по-малко кожести, дълги до 80(150) cm, 2 пъти перести. Външните стерилни, вътрешните с долна стерилна и връхна спороносна метлицовидна част, покрита с многобройни едри, кълбовидни или крушовидни спорангии с къси дръжчици. Спорите многобройни, едри, почти кръгли, в свежо състояние зелени (съдържат хлорофил). Образува спорофили ІV–V, спорите узряват V.

Местообитания и популации. Силно влаголюбив вид. Обитава открити мочурливи или засъхващи места, край напоителни канали и по сенчести влажни места в гора от черна елша. Расте върху делувиални, слабо до много кисели почви. Известни са три фрагментирани популации с групи от няколко десетки до няколкостотин индивида.

Разпространение в България. Струмска долина (Ю. – в долината на р. Струмешница при с. Коларово и с. Габрене); до 300 m н. в.

Общо разпространение. Почти космополитен вид, с много широко, но дизюнктно разпространение. Европа (предимно Западна), Азорски острови, Африка, Мадагаскар, Маскаренски острови, Азия, Северна Америка (източната част), Мексико, Централна Америка и Антилските острови, Южна Америка.

Отрицателно действащи фактори. Засушаване на климата, ограничено разпространение на вида. Нисък възобновителен потенциал, загуба и деградация на хабитатите вследствие на отклоняване на водите. Отводняване и пресушаване, разораване, паша, утъпкване, сечи, пожари, настъпване на конкурентни видове.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Една от популациите му при с. Коларово попада в защитена местност „Топилище“. Находищата на вида са в защитена зона от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Прилагане на разработения План за действие за опазване на вида, включване на популацията при с. Габрене и втората популация при с. Коларово в границите на защитени територии. Мониторинг на състоянието на популациите, поддържане и опазване на хабитата и съхраняване на генетичен материал в генбанка.

Литература: Стоянов, Ахтаров, 1951; Ахтаров, Йорданов, 1963; Велев, 1984; Webb, 1993.

Автор Даниела Иванова


Величествена осмунда (карта на разпространението)

Величествена осмунда (илюстрация)