Шлемоносен салеп

Orchis militaris L.

Сем. Orchidaceae – Салепови

Природозащитен статут. Застрашен [EN B2ab(iv)]. ЗБР, CITES(2).

Морфология и биология. Многогодишно тревисто растение с 2 яйцевидни грудки. Стъблата високи 20–50 cm, с 4–6 зелени, елиптични листа. Съцветията с 10–40 цвята. Околоцветните листчета събрани в шлем, белезникави до бледолилаво-розови, заострени. Устната розова до пурпурна, със светла централна част с тъмни власинки, дълбоко 3-делна, страничните дялове линейни, извити, средният дял разделен на два широкоелиптични дяла. Цв. V(VІ), пл. VІ(VІІ). Насекомоопрашващо се растение. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. Среща се по открити, слънчеви места, на варовити каменисти почви, по слабо използвани пасища, сред храсталаци, понякога на горски поляни. Съвременните данни от 7 находища са за популации с единични, рядко до 30–50 индивида, на площ под 0,05 ha.

Разпространение в България. Локално. По литературни данни съобщаван за повечето флористични райони, хербарийни образци има от Североизточна България, Дунавска равнина, Предбалкана, Стара планина, Витошки район, Тракийска низина и Родопи. След 1990 г. достоверно е установяван в Стара планина (Ср. – природен парк „Българка“; Изт. – природен парк „Сините камъни“), Знеполски район (Трънско) и Родопи (Ср. – Добростан, Лъки, Турян, Триград); до 1500 m н. в.

Общо разпространение. Европа и Западен Сибир, рядък в Средиземноморието, където се среща само в планините.

Отрицателно действащи фактори. Локалното разпространение и ниската численост на популациите. Предполагаеми негативни фактори са залесяването с иглолистни култури и нерегулираната паша в сезона на цъфтеж и плодоносене.

Предприети мерки за защита. Видът е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Някои от находищата са в защитени територии и в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Продължаване на проучванията върху разпространението и числеността на популациите. Мониторинг на състоянието на някои популации и проучване на отрицателно действащите фактори.

Забележка. Оценката за категорията се основава на предположение за по-широко разпространение, но е възможно видът да е критично застрашен [CR В2ab(iv)].

Литература: Стоянов, 1964; Стефанов, 1973; Петрова, 1995; Грозева и др., 2004; Farrell, 1985; Delforge, 2006.

Автор Антоанета Петрова


Шлемоносен салеп (карта на разпространението)

Шлемоносен салеп (илюстрация)