Родопско омразниче

Onosma rhodopea Velen.

Сем. Boraginaceae – Грапаволистни

Природозащитен статут. Застрашен [EN B1ab(ii,iii)+2ab(ii,iv,v); C2a(i)]. IUCN(R), ЗБР. Балкански ендемит.

Морфология и биология. Двугодишно тревисто растение. Стъблата високи 15–60 cm, разклонени от основата, четинестовлакнести. Приосновните листа в розетка, отмиращи през цъфтежа. Стъбловите листа приседнали, долните яйцевидноланцетни до ланцетни, горните линейноланцетни, четинестовлакнести. Съцветията многоцветни, разклонени, цветовете на къси дръжки. Прицветниците почти равни на чашката, ланцетни, четинести. Чашката с линейноланцетни дялове, разпереночетинести. Всички четинки на стъблото, листата и чашките излизат от голи брадавички. Венчето тръбестозвънчевидно, светложълто, дълго 2,5–4 cm, влакнесто. Плодът орехче, с дребни брадавички. Цв. V–VII, пл. VII–VIII. Опрашва се от насекоми. Размножава се със семена.

Местообитания и популации. По сухи тревисти и каменисти места, на хумусно-карбонатни почви. Популациите са от единични, разпръснати нарядко индивиди.

Разпространение в България. Славянка (с. Нова Ловча), Родопи (Ср.), Тракийска низина (Бесапарски хълмове); от 500 до около 1500 m н. в.

Общо разпространение. Балкански полуостров (Южна България и Североизточна Гърция).

Отрицателно действащи фактори. Залесяването, селищното развитие, ограниченото разпространение и ниската плътност на популациите.

Предприети мерки за защита. Защитен вид съгласно Закона за биологичното разнообразие. Находищата му попадат в защитени зони от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в България.

Необходими мерки за защита. Необходимо е проучване на числеността и площта на популациите, на биологията и екологията на вида и на заплахите за съществуването му, както и поддържане и опазване на хабитата и заеманата територия.

Литература: Попова, 1984; Петрова, 1989; Ball, 1972.

Автор Десислава Сопотлиева


Родопско омразниче (карта на разпространението)

Родопско омразниче (илюстрация)